Výkresy v pdf - nový návrh ÚPL

K této fázi lze podávát námitky a připomínky a to do 3. 7. 2018.

Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy:

Výkres základního členění území

  • obsahující vyznačení hranic, zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o pracelaci nebo zpracováním územní studie

Hlavní výkres

  • obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy

Výkres koncepce krajiny

Výkres koncepce dopravní infrastruktury

Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje

Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje:

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Z důvodu velikosti pdf souborů doporuřujeme přístup přes mapový portál marushka, který umožnuje širší možnosti vyhledávání.

Zjednodušené téma ÚP Liberec na mapovém poratále zde

Evropský fond pro regionální rozvoj