Textová část - nový návrh ÚPL

K této fázi lze podávat námitky a  připomínky a to do 3. 7. 2018

Skládá se ze závazné části a z odůvodnění.

Závazná část obsahuje zejména koncepci rozvoje území obce, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Kategorie jednotlivých ploch tak, jak jsou navrženy v hlavním výkresu společně s přípustným využitím a stanovením podmínek prostorového uspořádání naleznete také jednotlivě v části podmínky pro využití ploch.

Odůvodnění obsahuje zejména komplexní zdůvodnění navržené urbanistické koncepce a informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

T1 - Závaznou část naleznete zde

T2 - Odůvodnění naleznete zde

T3 - Odůvodnění návrhu rozvojových ploch zde

Schémata naleznete zde

Evropský fond pro regionální rozvoj