Textová část - nový návrh ÚPL

K této fázi lze podávat pouze připomínky a to do 15. 4. 2016

Skládá se ze závazné části a z odůvodnění.

Závazná část obsahuje zejména koncepci rozvoje území obce, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Kategorie jednotlivých ploch tak, jak jsou navrženy v hlavním výkresu společně s přípustným využitím a stanovením podmínek prostorového uspořádání naleznete také jednotlivě v části podmínky pro využití ploch.

Odůvodnění obsahuje zejména komplexní zdůvodnění navržené urbanistické koncepce a informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Závaznou část naleznete zde.

Odůvodnění naleznete zde.

Schémata naleznete zde.

Odůvodnění návrhu rozvojových ploch.

Doplnění vyhodnocení rozvojových ploch.