Oznámení společného jednání o novém návrhu územního plánu Liberec

Magistrát města Liberec, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), na základě pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu Liberec pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Liberec.

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje nový návrh územního plánu Liberec veřejnou vyhláškou. Každý může

do 30 dnů ode dne doručení

uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Nový návrh územního plánu je dostupný:

 - v informační kanceláři č. 10 budovy historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré město, 460 59 Liberec a to  od 1.3.2016 do 15.4.2016 v úřední dny: po - čt: 8: 00 - 16: 00 a pá: 8: 00 - 14: 00 (poslední pátek v měsíci je sanitární den – zavřeno)

 - formou umožňující dálkový přístup, webové stránky pořizovatele:

www.uzemniplanliberec.cz

Poučení:

Každý může uplatnit své připomínkynejpozději do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky. Posledním dnem podání je pátek 15. 4. 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Evropský fond pro regionální rozvoj