Proces přípravy územního plánu

Proces přípravy je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a lze ho rozdělit na pět základních částí. Aktuálně je územní plán Liberce ve fázi návrhu.

Schéma procesu pořízení územního plánu si můžete stáhnout zde.

Jednotlivé kroky přípravy (podrobně v §44 - §54 stavebního zákona):

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ
1) Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu

ZADÁNÍ
2) Zpracování návrhu zadání územního plánu
3) Jednání o návrhu zadání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností
4) Na základě jednání je návrh zadání upraven a předložen ke schválení
5) Schválení zadání územního plánu zastupitelstvem - schválené zadání si můžete stáhnout zde

KONCEPT
6) Zpracování konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
7) Veřejné projednání konceptu - účastníci: veřejnost, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce - 11.5.2011
8) Uplatnění připomínek, námitek a stanovisek ke konceptu:
- veřejnost uplatňuje připomínky a námitky,
- dotčené orgány a krajský úřad uplatňují stanoviska,
- sousední obce mohou uplatnit své připomínky z hlediska využití navazujícího území
9) Zpracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu
10) Schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu zastupitelstvem - schválené pokyny z 19.1.2012 si můžete stáhnout zde a doplněné a upravené pokyny ze dne 31.5.2012 zde

NÁVRH
11) Zpracování návrhu územního plánu
12) Jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi
13) Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem
14) Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu - 13.6.2013 od 16 hod v Domě Kultury Liberec
15) Uplatnění připomínek a námitek veřejnosti k návrhu - do 20. 6. 2013
16) Stanovisko dotčených orgánů k připomínkám a námitkám

Dne 25. 6. 2015 byly usnesením č. 182/2015 schváleny pokyny pro zpracování nového návrhu územního plánu, což znamená, že územní plán se vrací do bodu č. 11

VYDÁNÍ
18) Předložení návrhu na vydání územního plánu zastupitelstvu
17) Rozhodnutí zastupitelstva o námitkách (ke konceptu i k návrhu)
19) Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy (OOP)