Výkresy v pdf - nový návrh ÚPL

K této fázi lze podávát námitky a připomínky a to do 3. 7. 2018.

Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy:

Výkres základního členění území

  • obsahující vyznačení hranic, zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o pracelaci nebo zpracováním územní studie

Hlavní výkres

  • obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy

Výkres koncepce krajiny

Výkres koncepce dopravní infrastruktury

Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje

Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje:

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Z důvodu velikosti pdf souborů doporuřujeme přístup přes mapový portál marushka, který umožnuje širší možnosti vyhledávání.

Zjednodušené téma ÚP Liberec na mapovém poratále zde

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.