Opakované veřejné projednání nového návrhu územního plánu Liberec proběhlo 31.5.2021

Dne 31.5.2021 od 16 hodin proběhlo opakované veřejné projednání nového návrhu územního plánu Liberec včetně doplňku vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Prezentace projektanta územního plánu Liberec je uložena zde. Prezentace zpracovatelky doplňku vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je uložena zde.

Záznam celého projednání https://www.youtube.com/watch?v=rCZFMamHy5w.

Do dokumentace pro opakované veřejné projednání nového návrhu územního plánu Liberec včetně doplňku vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je možné nahlédnout od 19. 4. 2021 do 7. 6. 2021:

Námitky proti novému návrhu pro opakované veřejné projednání územního plánu Liberec mohou podat podle § 52 odst. (2) stavebního zákona pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to k částem nového návrhu územního plánu, které se změnily od veřejného projednání nového návrhu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, a to k částem nového návrhu územního plánu, které se změnily od veřejného projednání nového návrhu.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Dotazy položené v rámci online přenosu se nepovažují za námitky, připomínky nebo stanoviska dle § 52 stavebního zákona.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.