Veřejné projednání nového návrhu se blíží

Dne 18.4.2018 byla projektantem územního plánu odevzdána dokumentace pro veřejné projednání nového návrhu. V současné době probíhá kontrola dokumentace pořizovatelem. Společnou snahou pořizovatele a určeného zastupitele je stihnou toto projednání před začátkem letních prázdnin. Pro přehlednost uvádíme přehled pořízení územního plánu Liberec od roku 2015 do 1.3.2018:

Dne 30. 4. 2015 schválilo ZM svým usnesením č. 102/2015 pokyn určenému zastupiteli jak dále postupovat při jednání s pořizovatelem nového ÚP ve věci pořízení nového návrhu ÚP vč. jeho projednání. Dne 6. 5. 2015 určený zastupitel seznámil pořizovatele s výsledky jednání ZM, z kterého vyplývá znovu se komplexně zabývat jednotlivými námitkami obdrženými v procesu pořizování ÚP. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem znovu komplexně a v širších souvislostech vyhodnotil výsledky projednání. S ohledem na koncepční změny, které vyplývají z jednotlivých námitek, je v souladu s § 53 odst. 3 nutné návrh ÚP přepracovat. Pořizovatel dále postupuje podle § 51 odst. 3 stavebního zákona.

Pokyny pro zpracování nového návrhu byly schváleny zastupitelstvem města 25. 6. 2015 usnesením č. 182/2015. Projektant na základě schválených pokynů zpracoval dokumentaci nového návrhu ÚP pro společné jednání. Nový návrh územního plánu byl zveřejněn od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016. Společné projednání s dotčenými orgány proběhlo 15. 3. 2016. K návrhu přišlo 713 připomínek.

Stejně jako u předchozích etap proběhlo 7 besed s veřejností (2. 3. 2016 až 23. 3. 2013), vždy spojené s výkladem pořizovatele a projektanta, představení koncepce a dlouhého bloku diskuze. Byla zřízena informační kancelář od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016, která byla v budově MML vždy otevřena v úředních hodinách MML. Dokumentace byla od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016 vystavena v obchodním centru Fórum Liberec.

V květnu 2016 začal pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocovat výsledky společného jednání o novém návrhu. Od 15.4.2016 do 30.6.2016 probíhaly pravidelné schůzky pořizovatele s určeným zastupitelem (Ing. Karolína Hrbková) a projektantem a byly vyhodnocovány jednotlivé připomínky.

V červnu 2016 byly zahájeny dohodovací řízení s jednotlivými dotčenými orgány.

K 1.10.2016 nebyly vyjasněny některé otázky týkající se dopravy (2. napojení PZ Jih, sběrná obvodová komunikace) ploch rozvoje výroby (Zelené Údolí), zásobování tepelnou energií (energetická koncepce), území mezi Makrem a Pilínkovskými rybníky, cyklostezka v lokalitě U Nisy ve vztahu k aktivnímu záplavovému území, vyjasnění koncepce zelených pásů a náhrady za omezení vlastnického práva. V tomto období také průběžně probíhala jednotlivá dohodovací řízení (jednání) o negativních stanoviscích jednotlivých DO. Nebyly vyjasněny všechny koncepční otázky, proto nemohly být uzavřeny finální dohody s jednotlivými DO.

Dne 15.12.2016 rozhodlo zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 272/2016 o odvolání určeného zastupitele ve věcech územního plánování – Ing. Karolíny Hrbkové. Novým určeným zastupitelem ve věcech územního plánování byl usnesením č. 272/2016 byl schválen Tibor Batthyány.

V průběhu měsíce ledna se nový určený zastupitel seznamoval se stavem a průběhem pořízení nového územního plánu.

V rámci pravidelných schůzek v průběhu února, které se konaly zpravidla každou středu a pátek, byly dořešeny zásadní koncepční otázky, které zůstaly otevřené a mohly být uzavřeny finální odhody s jednotlivými DO.

Jednotlivé dohody byly uzavírány postupně: MML OD 20.3.2017; KHS LK 20.3.2017; KULK ŽP - vodní hospodářství 20.3.2017; KULK ŽP – lesy 20.3.2017; KULK ŽP – ochrana přírody 18.4.2017; CHKO JH 5.6.2017; MML ŽP 1.6.2017; KULK OD 6.9.2017; MO ČR18.10.2017

Problematické bylo uzavření dohody s KHS LK, která požadovala důsledné respektování hygienických limitů hluku zejména v lokalitách Krásná Studánka – Perena a PZ Jih – 2. dopravní napojení. Z tohoto důvodu nechal pořizovatel vypracovat hlukové posouzení lokality v Krásné Studánce. Dále nechal pořizovatel vypracovat hlukové posouzení na úrovni územního plánu a detailní prověření prostoru MÚK Doubí. Dále bylo nutné aktualizovat dopravní model města. Na základě těchto nově doložených skutečností mohla být podepsána finální dohoda ke dni 20.3.2017.

Další problematické dohodovací řízení bylo se správou CHKO JH – na několika schůzkách bylo nutné dohodnout podmínky základní vybavenosti všech ploch zastavitelných i nezastavitelných na území CHKO JH, dále bylo nutné upřesnit koncepci zelených pásů a jejich smysl na území CHKO JH. Finální dohoda byla podepsána ke dni 5.6.2017.

V případě dohody s MO ČR byl problematický požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro všechny pozemky v majetku MO ČR – zejména rozsáhlé území současného vojenského cvičiště „Tři Hrby“ v Radčicích u Krásné Studánky (cca 300 000 m2). Tento požadavek ze strany MO byl vázán i na současnou vojenskou a bezpečnostní situaci ve světě. Požadavek MO byl výrazně v rozporu s koncepcí navrženou v územním plánu. Vymezení nových zastavitelných ploch na takto rozsáhlém území by znamenalo zpracování nového vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a kompletní přeřešení dopravního systému daného území. Konzultace navrhovaného řešení probíhala převážně elektronickou formou, byly zorganizovány také 2 osobní jednání. MO ČR jednotlivé návrhy řešení projednávalo v několika svých sekcích, bez dílčí odpovědi ze všech příslušných sekcí nemohla být odeslána souhrnná odpověď za MO. Odpovědi pořizovatel dostával až po několika měsících. Z tohoto důvodu byla finální dohoda podepsána až 18.10.2017, kde ve výsledném řešení bylo upuštěno od požadavku na zastavitelnou plochu v lokalitě „Tři Hrby“.

Všechna tato dohodovací řízení jsou součástí spisu nového územního plánu města Liberec a na základě § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, mohou být poskytnuta pouze na základě sepsání protokolu o nahlížení do spisu.

Po uzavření všech dohod s jednotlivými DO, byly zahájeny práce na požadavcích pořizovatele a určeného zastupitele pro projektanta k úpravě dokumentace pro veřejné projednání (pokynech). Byly znovu prověřeny a vyhodnoceny všechny námitky a připomínky uplatněné v rámci celého procesu pořízení nového územního plánu celkem 2 700 (1300 koncept, 700 návrh, 700 nové SJ) s ohledem na výsledky jednání s jednotlivými DO – dodržení nově dohodnutých podmínek. Zároveň byly prověřovány připomínky s ohledem na možné riziko platby náhrad za změnu v území.

Finální verze pokynů obsahuje přibližně 200 různě obsáhlých požadavků k úpravě a byla projektantovi předána ke dni 24.1.2018. Od tohoto dne má projektant ze smlouvy termín 12 týdnů na vypracování dokumentace pro veřejné projednání. Odevzdanou dokumentaci pořizovatel zkontroluje, případně nechá odstranit nedostatky. Po odstranění nedostatků, odevzdání finální verze dokumentace a podepsání předávacího protokolu bude pořizovatelem vypsáno veřejné projednání. To by mělo proběhnout během měsíce června 2018 za předpokladu, že dokumentace řádně předána nejpozději začátkem měsíce května.

Veřejné projednání se může, v souladu se stavebním zákonem, konat nejdříve 40 dnů ode dne jeho oznámení DO a doručení veřejnou vyhláškou. V tomto čase (od zveřejnění do konání VP) pořizovatel plánuje, stejně jako v předchozích fázích, nadstandartní představení a seznámení veřejnosti s novým návrhem územního plánu pro veřejné projednání ve zřízené informační kanceláři a vystaví ho na veřejně přístupném místě (v minulosti OC Forum). Pořizovatel zvažuje novou podobu besed s veřejností, její podoba bude upřesněna v následujících měsících.

Do 7 dnů od veřejného projednání je v souladu se stavebním zákonem možné uplatnit námitky nebo připomínky a dotčené orgány mohou uplatnit stanoviska k těm částem řešení, které se od společného jednání změnily.

Další postup bude možné stanovit až na základě vyhodnocení veřejného projednání a po obdržení stanovisek DO, připomínek a námitek veřejnosti.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.