Opakované veřejné projednání nového návrhu územního plánu Liberec je tady!!!

Opakované veřejné projednání nového návrhu územního plánu Liberec včetně doplňku vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Námitky proti novému návrhu pro opakované veřejné projednání územního plánu Liberec mohou podat podle § 52 odst. (2) stavebního zákona pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to k částem nového návrhu územního plánu, které se změnily od veřejného projednání nového návrhu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, a to k částem nového návrhu územního plánu, které se změnily od veřejného projednání nového návrhu.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Dotazy položené v rámci online přenosu se nepovažují za námitky, připomínky nebo stanoviska dle § 52 stavebního zákona.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Podání námitek, připomínek a stanovisek musí být učiněno písemně na adresu: Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Nebo může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nutný elektronický podpis).

 


Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě zadání územního plánu Liberec pořídil v souladu s § 50 odst. (1) stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Liberec a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi, oprávněným investorem a veřejností v rámci konceptu, společného jednání, veřejného projednání, společného jednání o novém návrhu a veřejného projednání nového návrhu.

Pořizovatel v souladu s § 53 odst. (2) a § 52 stavebního zákona a v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že opakované veřejné projednání nového návrhu územního plánu Liberec včetně doplňku vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se koná:

v pondělí 31. 5. 2021 od 16:00 hodin formou on-line přenosu do sítě veřejného internetu prostřednictvím kanálu YouTube na adrese:

https://www.youtube.com/channel/UCE8-FJ4Qgnsrwfi_Iv5OX0A

 Do dokumentace pro opakované veřejné projednání nového návrhu územního plánu Liberec včetně doplňku vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je možné nahlédnout od 19. 4. 2021 do 7. 6. 2021:

  • u pořizovatele v kanceláři č. 300 historické budovy radnice, v úřední dny po a st: 8:00 - 17:00, út a čt 8:00 – 16:00 a v pá 8:00 – 12:00. Mezi 12:00 – 13:00 je zavřeno a poslední pátek v měsíci je rovněž zavřeno.
  • na webových stránkách města Liberec (forma umožňující dálkový přístup):

www.uzemniplanliberec.cz

https://docs.liberec.cz/Odb_HA/projednavane_UP/Liberec/2_finální%20dokumentace%20pro%20OVP/

Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona bude upravený nový návrh územního plánu Liberec projednáván v rozsahu měněných částí, které jsou vyznačeny ve změnovém textu a výkresu, který naleznete na odkazu:

https://docs.liberec.cz/Odb_HA/projednavane_UP/Liberec/2_finální%20dokumentace%20pro%20OVP/zmenovy_vykres_text/

Vznášet dotazy v rámci konání opakovaného veřejného projednání bude možné prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky na telefonních číslech 485 243 540, 770 182 810 a 770 182 811, a to v den konání opakovaného veřejného projednání, tedy 31. 5. 2021 od 16:00 do 19:00 hodin. Na tyto dotazy bude odpovězeno v rámci online vysílání v bloku dotazů. Dotazy budou zodpovídány v pořadí, v jakém budou doručeny a zaevidovány.

Pro občany, kteří nemají přístup k veřejnému internetu, bude zpřístupněna zasedací místnost č. 11 v budově historické radnice (zasedací místnost Zastupitelstva města Liberec), kde bude vysílán on-line přenos. Vstup do této místnosti bude umožněn do naplnění kapacity místnosti nebo v tu dobu platných epidemiologických opatření pro konání těchto akcí vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato místnost je zřízena nad rámec stavebního zákona a  metodického sdělení MMR, jako nabídka občanům, kteří nemají přístup k internetu. V této místnosti bude zřízeno místo, kde bude možné vznést písemný dotaz, který bude pracovníky odboru ÚP  předán k zodpovězení v rámci veřejného projednání, a to v časech uvedených výše.

Výňatek z metodického sdělení MMR

Vzhledem k současné epidemiologické situaci spojené s onemocněním SARS – CoV 19 se rozhodl pořizovatel s určeným zastupitelem, že na základě metodického sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR uspořádá opakované veřejné projednání včetně doplňku vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území formou online přenosu do sítě veřejného internetu. Z tohoto metodického sdělení vyplývá:

V souvislosti s platnými mimořádnými opatřeními je nezbytné se důsledněji zaměřit zejména na veřejné projednání, které je pro širokou veřejnost významnější. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona plyne, že pořizovatel v rámci veřejného projednání vždy zajistí ve spolupráci s projektantem územně plánovací dokumentace výklad územně plánovací dokumentace, avšak toto ustanovení ani žádné jiné ustanovení stavebního zákona nevyžaduje, aby se tak stalo na jednání prezenčním. Z uvedeného lze tedy dovodit, že i veřejné projednání lze provést formou vzdáleného přístupu (optimálně videokonferencí, s přenosem obrazu a možností pokládat v jejím průběhu ze strany veřejnosti dotazy).

U veřejných projednání je vhodné zmínit rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012 č. j. 1 Ao 7/2011-526, podle kterého lze veřejné projednání rozdělit na dvě navazující části. První je část prezentační, druhou je část konzultační. Obě fáze jsou stejně důležité a měl by jim být věnován minimálně stejný časový prostor. Část prezentační je nezbytné provést audiovizuálním vysíláním, a to i případným vysíláním předem nahrané prezentace. Část konzultační, která by měla zabezpečit interakci mezi dotčenou veřejností a pořizovatelem, je nezbytné provést tak, aby zabezpečila možnost participace co největšího počtu dotčených osob. Lze přitom přijímat dotazy i pouze telekonferenčně nebo formou příjmu textových zpráv či e-mailů ve vymezeném časovém úseku, není nutné videokonferenční spojení, lze ovšem výrazně doporučit audiovizuální vysílání odpovědí na položené dotazy. Jak bylo zmíněno výše, stavební zákon nevyžaduje, aby projednání návrhu územně plánovací dokumentace bylo prezenční s přímou osobní účastí těch, kteří mohou návrh připomínkovat.

Provede-li pořizovatel jednání formou videokonference, je nezbytné, aby videokonference proběhla na platformě, která bude přístupná bezplatně všem zájemcům o účast na takovémto veřejném projednání, ať již na platformě dostupné on-line nebo na základě bezplatně stažitelného instalačního programu po jeho instalaci do hostitelského počítače. Od nikoho nesmí být vyžadován dodatečný poplatek, ať již za umožnění připojení se k veřejnému projednání nebo stažení instalačního programu, nad rámec platby jeho poskytovateli internetového připojení. Pořizovatel v tomto případě postupuje obdobně jako při nařízení veřejného projednání prezenčního, tedy zejména čas a místo konání (respektive způsob projednání) oznámí v souladu se stavebním zákonem, a to jak na své úřední desce, tak na úřední desce dotčené obce. Nad rámec požadovaného obsahu musí veřejná vyhláška obsahovat zejména webovou adresu platformy, přes kterou veřejné projednání proběhne, případně odkaz na stažení příslušného instalačního programu ideálně i s pokyny pro instalaci, popřípadě další informace nutné ke zdárnému připojení jednotlivých účastníků veřejného projednání. V rámci videokonference pak musí dojít k naplnění všech zákonných požadavků na projednání územně plánovací dokumentace (tedy zejména výklad, poučení, možnost uplatnit dotazy k návrhu územně plánovací dokumentace).

K uplatňování námitek a připomínek, respektive stanovisek k návrhu územně plánovací dokumentace v rámci veřejného projednání konaného vzdáleným přístupem, je potřeba odkázat na ustanovení § 22 odst. 3 stavebního zákona, který jednoznačně uvádí, že „Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně.“ ve spojení s § 39 odst. 2, § 52 odst. 3 a § 67 odst. 2 stavebního zákona, které pro jednotlivé druhy územně plánovací dokumentace stanovují lhůtu 7 dnů ode dne veřejného projednání, do které lze námitky a připomínky, respektive stanoviska podat, respektive uplatnit. Z uvedeného tedy plyne, že námitky ani připomínky (respektive stanoviska) se neuplatňují na závěr veřejného projednání na místě, ale v uvedené lhůtě a písemně a to i s ohledem na zvýšené nároky na obsah zejména námitek.

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.