Územní plán

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.

S ohledem na rozdílné nároky na prostředí se území člení územním plánem na plochy. V územním plánu jsou vymezeny tzv. plochy s rozdílným způsobem využití, které zohledňují specifické podmínky a charakter území. Pro každou plochu s rozdílným způsobem využití jsou v textové části stanoveny podmínky pro využití ploch (regulativy ÚP), které určují přípustné využití a definují podmínky prostorového uspořádání.

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Tzn. v územím plánu jsou zahrnuty všechny pozemky, které se liší způsobem využití.

Soulad územního plánu a záměru investora

Územní plán je závazný zejména pro rozhodování v území - vydávání územních rozhodnutí.

Upozorňujeme, že územní plán vytváří pouze PŘEDPOKLADY pro výstavbu. To znamená, že  zastavitelný pozemek automaticky nezaručuje, že na něm vždy půjde stavět. Další důležitou podmínkou je zejména napojení na odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu. Výstavba je podmíněna vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.